SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

12 Eylül 2019 Sgk Duyuruları

4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” doğrultusunda bugünden (12.09.2019) itibaren üyelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken önemli hususlar aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca Türk Eczacıları Birliği’ nce hazırlanan karşılaştırmalı tablo ekte sunulmaktadır.

Önemle duyurulur…

1)-Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil matbu reçetelerin bedelleri; Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır.

2)-Yatan hastalara düzenlenen e reçetelerde ‘Eczanemizde yoktur’ ibaresi bulunma şartı kaldırılmıştır.

3)-İksekizumab (Copellor): Psöriazis tedavisi için (biyolojik ajanlardan )geri ödeme kapsamına alındı.

4)-Juvenil Romatoid artritli hastalar.18 yaşından önce tedavisi başlamış ACR pediatrik cevap kriterine göre yanıt alınmış hastalarda   18 yaş sonrası  tedavilerinin devamında  DAS 28 koşulu aranmadan Anti-TNF  tedavisine devam edebilir.  18 yaş ve üzerinde hastalığın alevlenmesi durumunda ise erişkin koşulları (DAS 28 skorlaması) geçerlidir.

5)-SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar:

6 aya kadar psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından reçete edilmesi veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde,

6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

6)-Bupropiyon(Wellbutrin), Vortioksetin(Brintellix) ve Agomelatin(Voldoxan) için ‘’Major Depresif bozukluk’’ kaldırılmış, Orta ağır Depresif bozukluk eklenmiştir. Ayrıca nöroloji reçete/raporu kaldırılmış, sadece psikiyatri uzmanlarınca reçete/rapor düzenlenebilecektir.

7)-Klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol veya paliperidon içeren ürünler;

Yalnızca  psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilebilir, veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenecek raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin etken maddeli ilaçlar için düzenlenen reçetelerde en fazla 1 aylık ilaç bedeli Kurumca karşılanır.

8)-Enteral beslenme ürünleri    Malnütrisyon tanımında   Erişkinlerde;   “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlara (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.)

Bu doğrultuda erişkin malnütrisyon tanımında ‘’istemsiz kilo kaybı’’ibaresi bulunmasına dikkat edilmeli.

9)- 4.2.10.B - Fabry Hastalığı tedavi ilkelerinde raporda en az bir erişkin/çocuk endokrin ve metabolizma uzmanı bulunmak kaydı ile ; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

10)-Hepatit tedavisinde :Tenofovir Alafenamid Fumarat (Vemlidy) tedavisi için ön şartlardan biri olan ‘kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı ‘’SUT ‘dan çıkartıldı.

11)-Evorimus (Afinitor) : Meme kanseri tanısında  SUT’da  yer alan şartlar doğrultusunda tedavi kapsamına alındı. 

12)-Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban(Xarelto), Edoksaban(Lixiana) ve Apiksaban(Eliquis) etken maddeli ilaçların : non-valvuleratriyal fibrilasyon tedavisinde ‘’ kombine kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz’ ifadesi eklenmiştir.

13)-Stronsiyum ranelat(Protelos) (kombinasyonları dahil), Raloksifen(Evista) ve Denosumab(Prolia) etkin maddeli ilaçların raporunu düzenleyecek hekimler Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı da eklenmiştir.

14)-Pregabalin mono ve sabit doz kombinasyonları:

-Epilepsi tedavisinde:

Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Pregabalin etken maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının yaygın anksiyete bozukluğu endikasyonunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. 

-Nöropatik ağrı tanısında:

Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen romatoloji,  algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

-Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide :

Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Gabapentin

-Epilepsi tedavisinde:

Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az bir nöroloji uzman hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

-Nöropatik ağrı tanısında:

Üçüncü basamak sağlık kurumlarında düzenlenen nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji,  deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

15)- Pimekrolimus(Elidel) ve Takrolimus (Tacrolin vs) (topikal formları) kullanım ilkeleri ;

2 Kutuya kadar tüm hekimler reçete edebilecek (Uygun endikasyonda).
2 Kutu üzerinde Dermatoloji Uzman hekimince raporsuz da reçete edebilecek.
10 kutuya kadar alımlarda Dermatoloji Uzman hekim raporuna kadar tüm hekimler reçete edebilecek.
10 kutudan fazla ödenebilmesi için Dermatoloji Uzman hekimi raporuna istinaden dermatoloji reçetesi gerekecek.

16)-Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri maddesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu ilaçları verirken 4.2.33 maddesi incelenmesi gerekmektedir.  

17)- Astım ve KOAH hastalığında eskiden beri kullanılan ilaçlara etken madde ile yapılmış düzenlemelere ek olarak yeni gruplandırmalar ile de düzenleme getirildi. Bu ilaçları verirken 4.2.24 maddesi incelenmesi gerekmektedir.  

Gruplandırmalar:

Uzun etkili solunum yolu beta-agonistini (LABA) mono veya sabit doz kombinasyonu

İnhale kortikosteroidi (İKS) mono veya sabit doz kombinasyonu

Kısa etkili solunum yolu beta-agonistini (SABA)

Obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan kısa etkili antikolinerjik madde (SAMA)

Obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) mono veya sabit doz kombinasyonu

Nebülizatörle uygulanan inhale kortikosteroidler (İKS)

 18)-Deferasiroks etken maddeli: DEFRONİ,  ENFEROX, EXJADE, FEBIND, FEROUT S, FESOR ve FUARTE ilacın suda dağılabilen tablet formlarının 2 yaş ve üzeri, tablet formlarının 5 yaş üzeri organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3 mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda tedavi sonlandırılır. (Y:12/09/2019)